คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
          
ข่าวและกิจกรรมในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
  วันที่ 26-28 มิ.ย. 55
The Second International Ecological Safety and Elderly Health Forum Agenda
Daoyuan Hot Spring International Hotel, Chengdu, China

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 25 มิ.ย. 55
บันทึกรายการ ครม.เพื่อประชาชน
ณ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 มิ.ย. 55
ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 มิ.ย. 55
บันทึกรายการ เสาร์อาทิตย์คิดอีกแบบ RSU TV
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 มิ.ย. 55
ร่วมแสดงความยินดีกับ Nation channel ครบรอบ 12 ปี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 มิ.ย. 55
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โซนกรุงเทพฯ ชั้นนอก
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม..
  วันที่ 22 มิ.ย. 55
ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำรองประธานาธิบดี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 22 มิ.ย. 55
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(สกว. และวช.)
เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 22 มิ.ย. 55
ประชุมหารือการดำเนินงานของสำนักเสริมสร้ามเอกลักษณ์ของชาติ
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 22 มิ.ย. 55
นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 มิ.ย. 55
เป็นประธานเปิดงาน 1 ช่วย 9
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 มิ.ย. 55
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของระบบราชการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 มิ.ย. 55
บันทึกรายการกฤษณะล้วงลูก Nation Channel
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 20 มิ.ย. 55
แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงชื่อดัง เข้าเยี่ยมคารวะและสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 20 มิ.ย. 55
คุณเจษฎา วีระพงศ์
รองประธานกรรมการฐานเศรษฐกิจเข้าเยี่ยมคารวะ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 20 มิ.ย. 55
เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมหกรรมวิชาการ สกว.
"วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ"

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 มิ.ย. 55
ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการ สกว.
"วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ"

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 18 มิ.ย. 55
ลงพื้นที่ระยองตรวจติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมบ้านเพ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 17 มิ.ย. 55
ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมจุดคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 14 มิ.ย. 55
เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง ปัญหาและโอกาสความพร้อมของสตรีสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 13 มิ.ย. 55
ตรวจพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย จังหวัดพะเยา
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 11 มิ.ย. 55
ส่งนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาห์เรนกลับประเทศ (H.R.H. Prince Khalifa Bin Salman Al khalifa)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 มิ.ย. 55
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
     วันที่ 8 มิ.ย. 55
หารือกับ Mr. Ji Yanshu ประธานบริษัท China National Preclsion Machinery IE Crop (CPMIEC) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 7 มิ.ย. 55
คุณลัดดาวัลล์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 7 มิ.ย. 55
H.E.Mr.Chung Eui-Yong Co-chairman of the Standing Committee and Secretary General of the ICAPP เข้าพบ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 7 มิ.ย. 55
บันทึกรายการสบายใจไทยแลนด์
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 6 มิ.ย. 55
ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 2 มิ.ย. 55
ส่งนายมาหินดา ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 1 มิ.ย. 55
ส่งผู้นำอินโดนีเซีย (H.E. Mr. Susilo Bambang Yudhoyono) และคู่สมรส (Mrs. Ani Bambang Yudhoyono)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.