กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 13 ต.ค. 2555
เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนานานาชาติ
“การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

และเป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี


ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“รมต.นลินี” เยือนปัตตานี เตรียมชง “นายกฯ” แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันนี้ (13 ต.ค.) เวลา 09.00 น. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนานานาชาติ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ University Pendidikan Sultan Idrid, Malaysia จัดขึ้น ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาษามลายูในอาเซียนในประเด็นภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ศึกษาศาสตร์ และมลายูศึกษา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือภายใต้อาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1.การเมืองและความมั่นคง 2.เศรษฐกิจ และ 3.สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการเป็นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าที่จะทำให้ภาคการผลิตและภาคแรงงานสามารถสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยโอกาสเหล่านี้ภาครัฐจึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ เช่น การหลั่งไหลเข้าสู่ไทยของสินค้าและแรงงานจากประเทศอื่น ขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาของประชาชน โดยในขณะนี้ภาษามลายูเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีคนจำนวนกว่า 300 ล้านคนใช้กันอย่างกว้างขวางในอาเซียน โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษามลายูของภาคการผลิตและแรงงานในพื้นที่ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านภาษามลายู เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด และตัวแทนสตรี 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการเดินทางมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการมาสำรวจข้อมูลและพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีให้ทราบว่า การประกอบอาชีพของประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง มีอาชีพใดที่ควรส่งเสริมและต่อยอด สินค้าประเภทใดที่ควรสนับสนุน และมีธุรกิจใดบ้างที่มีแนวโน้มควรจะพัฒนาในอนาคต โดยจะใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการพัฒนาอาชีพและวิสาหกิจของชุมชนไปสู่ตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
สำหรับความต้องการของสตรี 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือใน 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า เช่น ผ้าบาติก ผ้าคลุมผม และหมวก เป็นต้น ส่วนด้านอาหาร ต้องการให้ส่งเสริมอาหารทะเลแปรรูป โรตีกรอบ เครื่องแกง กล้วยทอด ทุเรียนทอด หนังปลากะพงทอด เป็นต้น    นอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอาชีพ การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน อย. และมาตรฐานฮาลาล ให้มีหลักเกณฑ์เดียวกับประเทศในอาเซียน
โอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมเสนอรัฐบาล และต้องการให้สถาบันอุดมศึกษา และพัฒนากรตำบล ช่วยจัดทำแบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกลุ่มสตรี ที่ต้องการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ เช่น OKMD, TK Park, TCDC, UN Women และ Coke ที่ยินดีให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และองค์ความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดด้วย
..................................
อิทธิเดช สุพงษ์ สำนักโฆษก

คณะทำงาน รมต.นร.


กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.