กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 10 ต.ค. 2555
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ


ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

วันนี้ (10 ต.ค.) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผู้บริหาร สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้แทน สกอ. และนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 900 คน เข้าร่วมงาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การวิจัย เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยหลายประการ เริ่มตั้งแต่นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ปี 2555 - 2559 ยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยจะมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังเมื่อสิ้นปี 2559 คือ การเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ GDP สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1 ต่อ 1 บุคลากรทางการวิจัยของประเทศจะเพิ่มเป็นจำนวน 10 คนต่อประชากร 10,000 คน จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2554 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับสากลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผลงานวิจัยต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในระดับชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2554

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญคือ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปี นับจากนี้ และยังมีการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งเราจำเป็นต้องหันมาพิจารณาถึงศักยภาพที่ประเทศไทยมี โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนนักวิจัยให้หันมาทำงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ คิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ สร้างงานวิจัยเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยว ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตทางด้านพลังงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น เรื่องแรงงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีนักวิจัยจำนวนน้อย เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยต้องเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนที่เก่งและมีความสามารถพิเศษ เข้ามาเป็นนักวิจัยและสามารถยึดการวิจัยเป็นอาชีพได้ จากนั้นจึงให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ต่อด้วยการให้ทุนสนับสนุนที่เป็นการพัฒนาอาชีพนักวิจัย และเมื่อถึงระดับนักวิจัยอาวุโสจะมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และทีมวิจัย ตลอดจนเครือข่ายการวิจัยที่รวมผู้ชำนาญหลาย ๆ สาขาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นทีม

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัล 2012 TRF – CHE – Scopus Researcher Awards หรือรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี 2554 ให้แก่นักวิจัยจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ผศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร  รศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร  รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี  ดร.ปิยะบุตร์ บุรีคำ  ดร.รจนา สุขชวลิต  รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง  ผศ.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ และผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

สำหรับการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและรับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยในโครงการ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย อาทิ เส้นทางสู่วุฒิภาวะของนักวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาการ และพหุวิทยาการและสหวิทยาการกับศิลปะวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ตลอดจนการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโสในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

..................................

อิทธิเดช สุพงษ์
สำนักโฆษก
คณะทำงาน รมต.นร

 


กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.