กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 9 ต.ค. 2555
เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล


ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยมีเลขาธิการ วช. ผู้อำนวยการ สกว. รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

ภายหลังจากที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านการวิจัยของรัฐสรุปและรวบรวมความคิดเห็นของนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยของรัฐบาลนั้น วานนี้ (9 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยมีเลขาธิการ วช. ผู้อำนวยการ สกว. รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยของประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมและการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ โดยให้คำนึงถึงสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงานวิจัย เช่น การจัดทำโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เป็นต้น ดังนั้น การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล (หน่วยงานวิจัยของรัฐ) และมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางบริหารจัดการนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้เสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่สามารถนำมาใช้ได้จริง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ รวบรวมข้อเสนอต่าง ๆ จัดทำเป็นมาตรการส่งเสริมการวิจัย 5 แนวทาง เสนอแก่ที่ประชุม โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเมื่อแล้วเสร็จจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

ด้านนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางและมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางที่เกิดจากการรวบรวมความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้จ่ายเพื่อการทำวิจัยมากขึ้น การสร้างบุคลากรและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย การเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยในแต่ละแนวทางจะมีมาตรการย่อย ๆ ที่จะดำเนินการ อาทิ การลดหย่อนภาษีให้แก่ภาคเอกชนที่ลงทุนทำวิจัย การจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย กองทุน SMEs และศูนย์วิจัยภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้เอกชนใช้เครื่องมือการวิจัยของรัฐ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างภาครัฐกับเอกชน เป็นต้น

 

สำหรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุมนั้น ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมรัฐบาลที่ได้เอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย โดยอยากเห็นรัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ทุนวิจัยและองค์ความรู้ อย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก การลดหย่อนภาษีให้แก่เอกชนที่ลงทุนทำวิจัย การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs การตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย การตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย การบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิจัยของรัฐและการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำวิจัยของเอกชน รวมทั้งการกระตุ้นให้ SMEs ได้ทดลองทำวิจัยโดยภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง หรือโครงการ 1 SMEs  1 งานวิจัย เป็นต้น

 

........................

 

อิทธิเดช สุพงษ์ สำนักโฆษก

 

คณะทำงาน รมต.นร

 


กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.