ประวัติภาษาไทย      /      ENGLISH VERSION          

ดร. นลินี  ทวีสิน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร (662) 288-4282

E-mail: joynalinee@gmail.com

_________________________________________________________________________

          ประวัติการศึกษา
 • Edward S. Mason Fellow, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก การสื่อสาร Regent University รัฐเวอร์จิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๑๘  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๔๘)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  St. Mary’s College of Maryland  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ๔ (พปป.๔) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรโรงเรียนแคมบริดจ์  โรงเรียน Mt. Hermon School, Darjeeling ประเทศอินเดีย

         

           ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต
 • ผู้แทนการค้าไทย
 • สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • รองประธานอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธาน คณะอนุกรรมการด้านการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุกของกระทรวงพลังงาน
 • กรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)
 • ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
 • รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสัมมนานานาชาติ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)
 • อนุกรรมการด้านการตลาด คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 
 • อนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • อนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนและการต่อสู้กับความยากจน กระทรวงกลาโหม (คปษ.รมว.กห.)
 • อนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
 • กรรมการการบริการชุมชน  สโมสรโรตารีกรุงเทพ
 • กรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด กรุงเทพฯ
 • กรรมการสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน
 • กรรมการสมาคมเครื่องหนังไทย
 • กรรมการสโมสรโรตารีธนบุรี
 • กรรมการโครงการอ่านและการเขียน  สมาคมโรตารี่เขตธนบุรี ประเทศไทย
 • กรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันแรลลี่เพื่อการศึกษาและปลูกป่าถวายในหลวง มูลนิธิพระสรัสวดี เพื่อเด็กและการศึกษา
 • ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองและเด็ก
 • ผู้อำนวยการโครงการ การจัดนิทรรศการและการสัมมนา เนื่องในโอกาสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
 • ผู้อำนวยการโครงการ การเผยแพร่สื่ออนุรักษ์นิยม
 • กรรมการบริหารงานศูนย์บริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เขตวัฒนา
 • สมาชิกคณะกรรมการบูรณาการการวางแผนข้าว กระทรวงพาณิชย์

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์

            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
            ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
            ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 

_____________________________________________________________________________________________________

สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.